Karthi Movie Dev Trailer

Karthi Movie Dev Trailer in Telugu Tamil Trailer for Dev a Karthi Movie 

90 feet Vasavi idol Prathistapana at Vasavi Shanthidham, Penugonda

KUMBABHISHEKAM & PRATISHTAPANA PROGRAMMES at Vasavi Shanthidham, Penugonda Inauguration of Vasavi Rishi Gothra Suvarna Mandir , Kumbhabishekam,  90…